Vad är AI-teknik?

AI står för ”artificiell intelligens” och är ett tema som blivit allt mer aktuellt på senare år i takt med att utvecklingen snabbat på. Det är en teknik som av allt att döma kommer att vara ledande i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad AI innebär och på vilket sätt den påverkar det typ av liv människor lever.

AI idag

Även om artificiell intelligens funnits i över 50 år är den moderna varianten revolutionerande eftersom den gör det möjligt för diverse tekniska system att förstå omgivningen. Olika AI-system klarar av att anpassa sättet de arbetar på genom att utgå från tidigare åtgärder. Dessutom är de självständiga och jobbar med ett konkret syfte för att uppnå något bestämt. Datorn tar emot information och behandlar sedan den vidare innan ett svar ges i form av en handling eller åtgärd.

Nyttan med AI

AI har en stor nytta för samhället och medborgares vardag av flera anledningar. Den kan förbättra sjukvård, göra trafiken säkrare och ta fram mer hållbara lösningar. Dessutom kan AI göra det enklare att ta del av information och även studier på distans.

Inom politiken är AI en viktig punkt på agendan för framtiden eftersom det är en teknik som tros kunna bidra med stor nytta inom flera områden. Dessutom för att stärka demokratin.